Terms of Use

Welkom op ‘www.nikon-lenswear.eu’. Door de website ‘www.nikon-lenswear.eu’ te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden in deze wettelijke mededeling over het gebruik van de website. Deze website is bedoeld om informatie over het merk Nikon Lenswear te verstrekken. De website is eigendom van: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) Een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 39.442.579,02 euro (op 31 december 2017) Maatschappelijke zetel: 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, FRANKRIJK RCS Créteil B 712 049 618 (‘ESSILOR’) E-mail: info@essilor.com Tel.: + 33 (0)1 49 77 42 24 Publicatiedirecteur: Hubert Sagnières, in zijn hoedanigheid als voorzitter en algemeen directeur

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Geldig vanaf – Looptijd Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden van kracht zodra ze gepubliceerd worden op de website en zijn van toepassing voor websitegebruikers gedurende de volledige periode waarin ze de website gebruiken, tot deze algemene gebruiksvoorwaarden vervangen worden door een nieuwe versie. ESSILOR behoudt zich het recht voor om periodiek en zonder voorafgaande melding deze wettelijke mededeling en de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Daarom raden we u aan de inhoud regelmatig te lezen.

Algemene waarschuwing ESSILOR, de eigenaar van deze website, stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct en up-to-date is wanneer deze online wordt gepubliceerd. ESSILOR:garandeert de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie nietbehoudt zich het recht voor om de inhoud van de op de website gepubliceerde documentatie op elk moment en zonder melding te wijzigen en te corrigeren

Als gevolg kan ESSILOR niet aansprakelijk worden gesteld voor:onjuiste, onnauwkeurige of ontbrekende gegevens die invloed hebben op de informatie op deze websiteschade veroorzaakt door de onwettige indringing van derden, ook wanneer dit kan leiden tot de wijziging van deze informatieof in het algemeen: elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen hiervan, veroorzaakt door de toegang tot de website of het onvermogen om de website te bezoeken, en dit voor iedere persoon; door het gebruik van de website; en/of door het geloof in de juistheid van informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de website afkomstig is.

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten Deze website is een intellectueel werk en is beschermd door de wet op intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld zijn de documenten op de website en alle elementen die ervoor zijn gemaakt, de exclusieve intellectuele eigendom van ESSILOR/NIKON, dat geen licentie of recht verleent buiten het verlenen van toegang tot de website. Deze website respecteert de auteursrechten. Alle rechten van auteurs en beschermde werken die gereproduceerd en weergegeven zijn op deze website, zijn voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van deze werken voor andere doeleinden dan individuele, persoonlijke raadpleging en reproductie is verboden. De reproductie van de op deze website gepubliceerde documenten is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden in het kader van persoonlijk en privaat gebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De merken, patenten, logo’s, modellen, afbeeldingen, filmpjes, grafische ontwerpen en andere middelen die worden beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten en die vermeld zijn op deze website, zijn ofwel de eigendom van ESSILOR/NIKON, ofwel is er toestemming gegeven voor het gebruik ervan. Er kan geen recht of licentie voor de voormelde elementen worden gegeven zonder schriftelijke goedkeuring van ESSILOR of van de derden die over de relevante rechten beschikken. Links naar andere websites Links naar andere websites die op deze website staan, zijn slechts ter informatie vermeld. ESSILOR is in geen geval verantwoordelijk voor de links naar zulke websites en is niet aansprakelijk voor de producten, advertenties, artikelen of diensten op, of voor de algemene inhoud van de webpagina’s van de websites waarnaar de voormelde links verwijzen. De gegevensbescherming op de webpagina’s waarnaar sommige vermelde links verwijzen, is niet gegarandeerd. Het is belangrijk dat u in deze context alle noodzakelijke voorzorgen neemt. ESSILOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot andere websites, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen hiervan. Merk op dat voor deze websites afzonderlijke gebruiksvoorwaarden gelden. Naleving van regels Deze website is gemaakt door ESSILOR, een bedrijf met maatschappelijke zetel in Frankrijk. Internetgebruikers die de website vanaf een andere locatie dan Frankrijk gebruiken, moeten ervoor zorgen dat ze de plaatselijk geldende wetgeving naleven.